پیکاپ ویزای آمریکا از آنکارا

اخذ وقت سفارت بعلاوه انجام واریزی

وقت معاینه پزشکی آمریکا در آنکارا